Oprichtingsakte

De ondergetekenden:   
1. Van den Broeck Eric Marc Maria, Fort V straat 26, 2650 Edegem, 09/07/1970 te Mortsel, IK 591-8882793-23   
2. Van Reeth  Harry   Marie   Michel,  Gijsbrecht van Deurnelaan 60 B2, 2100 Deurne, 24/06/1952 te Baasrode, IK. : 591- 8521680- 41  
3. Docx Marc Gerardus Maria, Hooiveld 31, 2520 Ranst, 02/06/1956 te Mortsel, IK 591-8312272-56 
4. Van  Thillo Ludovicus Maria Pierre, August Van Putlei 62/2e, 2150 Borsbeek, 20/03/1948, te Antwerpen ,  IK : 591-3326026-95. 
5. Joostens Eddy Louis, Unolaan 62 , 2620 Hemiksem, 23/01/1958,2845 Niel, IK 591-1196767-83   
6. Van Engeland Marleen, Maria, Albert, Daalsveld 2, 2547 Lint, 12/04/1966 te Duffel, IK 591-6398063-45   
7. Roekens Edward, Jozef, Louis, R. Van Ranstlei 41, 2640 Mortsel, 14/07/1951 te Wilrijk, IK 591-9026823-08   
8. De Ridder Roger-Charles, Karel Govaertsstraat 5, 2100 Deurne, 14/10/1947 te Wilrijk, IK 591-3627455-48.   

Verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk  (“VZW”) op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 met de hiernavolgende statuten. 

TITEL I : Naam – zetel – doel – duur  

Artikel 1   
 De vereniging draagt de naam Fietstoerisme De Bevers, afgekort FT De Bevers.   Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of afgekort “VZW”.

Artikel 2   
 De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Ridder Van Ranstlei 41, 2640 Mortsel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

Artikel 3   
 De vereniging heeft tot doel het verenigen van sportieve fietsers. Hiertoe zal de vereniging onder meer de volgende activiteiten ontwikkelen:
a)     Organiseren van eigen fietstochten; 
b)     Deelnemen aan door derden georganiseerde fietstochten; 
c)     Organiseren van activiteiten die het samenhorigheidsgevoel van de leden bevorderen.     De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het doel bijdragen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk toegelaten is en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig voor de verwezenlijking van haar doel zal aangewend worden.   

Artikel 4   
 De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.  

TITEL II: Leden en bijdrage   

Artikel  5   
 Het minimum aantal leden is vastgesteld op drie.   Er wordt een ledenregister van de leden opgesteld dat wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging. Kopie van de gewijzigde ledenlijst dient binnen één maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, voor zover er wijzigingen in het ledenbestand zijn opgetreden.  

Artikel 6   
 Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard.  
 De leden zijn verplicht: 
 a)     De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven; 
b)    De belangen van de vereniging of haar organen niet te schaden.   

Artikel 7   
 Elk lid kan te allen tijde uittreden uit de vereniging door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur.   Het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald binnen de maand na hiertoe schriftelijk te zijn herinnerd, wordt geacht ontslag te nemen.   De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.   Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 Artikel 8   
 Elk lid betaalt dezelfde jaarlijkse bijdrage. Het bedrag hiervan wordt vastgesteld door de raad van bestuur en mag niet hoger zijn dan 100 euro.    

TITEL III: De algemene vergadering   

Artikel 9   
 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.  

Artikel 10   
 De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door onderhavige statuten.   Behoren inzonderheid tot de bevoegdheid van de algemene vergadering: 
 1)     De wijziging van de statuten; 
 2)     De benoeming en de afzetting van bestuurders; 
 3)     In voorkomend geval, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het           bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
 4)     De kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen; 
 5)     De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen; 
 6)     De ontbinding van de vereniging; 
 7)     De uitsluiting van een lid; 
 8)     De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 
 9)     Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.   

Artikel 11     
 Behalve de jaarlijkse algemene vergadering, kan op ieder ogenblik door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de leden, een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Iedere buitengewone vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.   Alle leden moeten op de algemene vergadering worden uitgenodigd.   

Artikel 12   
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur via het clubblad van de vereniging dat minstens acht dagen vóór de vergadering aan ieder lid wordt verstuurd of via de website wordt verspreid.   De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden,  wordt op de agenda gebracht.   Behalve in de gevallen voorzien bij de artikelen 8 (statutenwijziging), 12 (uitsluiting van een lid) en 20 (ontbinding van de vereniging) van de wet van 27 juni 1921 alsmede over de goedkeuring of de wijziging van het huishoudelijk reglement, kan de vergadering geldig beraadslagen over de punten die niet op de agenda vermeld zijn. 

Artikel 13   
Ieder lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die ook een lid moet zijn van de vereniging.  Ieder lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen. 

 Artikel 14    
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur aangesteld bestuurder.   

Artikel 15       
In de algemene vergadering hebben alle leden een gelijk stemrecht.   

Artikel 16       
De gewone besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.   Voor de uitsluiting van leden is een meerderheid vereist van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.   De aanwezigheid of vertegenwoordiging van ten minste twee derden van de leden is vereist voor: 

 a) een statutenwijziging.  Deze kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 b) een wijziging van het statutaire doel.  Deze kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 c) de (vrijwillige) ontbinding van de vereniging. Deze kan alleen worden uitgesproken met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeen geroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierboven sub a), b) en c) bedoeld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.   Onthoudingen en ongeldige stemmen tellen niet mee.   Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt, de doorslag.   

Artikel 17   
 De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder.  Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging.   Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, worden van de beslissingen van de algemene vergadering op de hoogte gebracht door publicatie van de beslissingen in het clubblad van de vereniging.   Iedere wijziging van de statuten, wijziging van het statutair doel, benoemingen en ontslagen van bestuursleden en de toetreding en uittreding van de leden, moet binnen de maand van haar dagtekening worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.     

TITEL IV.- BESTUUR            

 Artikel 18      
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, gekozen onder de leden door de algemene vergadering.   Het mandaat van bestuurder duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Het huishoudelijk reglement voorziet een beurtrol, volgens dewelke jaarlijks één vierde van de bestuurders ontslagnemend is en zich opnieuw verkiesbaar kan stellen.   De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van een bestuurder.   

Artikel 19    
Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.   

Artikel 20      
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.   Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door één der aanwezige bestuurders.   De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris. Hij kan slechts besluiten indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Iedere bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.   De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag.   Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.   

Artikel 21     
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden. Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

Artikel 22     
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte.   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.   De raad van bestuur of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht.   

Artikel 23    
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.   Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.               

TITEL V.- BEGROTING EN REKENINGEN            

   Artikel 24     
Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot één en dertig december van ieder jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar dat begint op de dag van de oprichting van de VZW en zal eindigen op 31 december 2014.   Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en wordt de jaarrekening opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende boekjaar. Deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders.   De vereniging legt haar jaarrekening neer ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging is gevestigd.   

Artikel 25   
 Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.     

TITEL VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING   

Artikel 26     
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.   De vereniging kan voortijdig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 27 juni 1921 of door een gerechtelijke beslissing.   In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.   

Artikel 27   
 In geval van ontbinding zal het netto actief van de vereniging worden overgedragen aan een goed doel in verband met kankerbestrijding.             

Artikel 28   
 Voor alles waarvoor in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing. 


BENOEMINGEN BESTUURDERS :   
 De oprichters van de vereniging zonder winstoogmerk "Fietstoerisme De Bevers", verklaren als eerste bestuurders te benoemen en dit tot aan de algemene vergadering van 2015:    
   
1. Van den Broeck Eric Marc Maria, Fort V straat 26, 2650 Edegem, 09/07/1970 te Mortsel, IK 591-8882793-23   
2. Van Reeth  Harry   Marie   Michel,  Gijsbrecht van Deurnelaan 60 B2, 2100 Deurne, 24/06/1952 te Baasrode, IK. : 591- 8521680- 41  
3. Docx Marc Gerardus Maria, Hooiveld 31, 2520 Ranst, 02/06/1956 te Mortsel, IK 591-8312272-56 
4. Van  Thillo Ludovicus Maria Pierre, August Van Putlei 62/2e, 2150 Borsbeek, 20/03/1948, te Antwerpen ,  IK : 591-3326026-95. 
5. Joostens Eddy Louis, Unolaan 62 , 2620 Hemiksem, 23/01/1958,2845 Niel, IK 591-1196767-83   
6. Van Engeland Marleen, Maria, Albert, Daalsveld 2, 2547 Lint, 12/04/1966 te Duffel, IK 591-6398063-45   
7. Roekens Edward, Jozef, Louis, R. Van Ranstlei 41, 2640 Mortsel, 14/07/1951 te Wilrijk, IK 591-9026823-08   
8. De Ridder Roger-Charles, Karel Govaertsstraat 5, 2100 Deurne, 14/10/1947 te Wilrijk, IK 591-3627455-48.   

Mortsel, 16 juni 2014